Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: PARTIJEN 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 De Opdrachtnemer : Mussche Financieel Beheer VOF Gevestigd te : Archipel 16-03, 8224 GG Lelystad
 
1.2 De Opdrachtgever : de wederpartij van Mussche Financieel Beheer VOF, genoemd in overeenkomst van opdracht. 
 
1.3 De Opdracht : Opdrachtnemer verbindt zich jegens opdrachtgever om bepaalde werkzaamheden te verrichten welke zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht, zijnde een schriftelijke overeenkomst. 
 
1.4 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, met ter-zijdestelling van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk en stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of personen. 
 
ARTIKEL 2: ALGEMEEN 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. overeenkomsten tus-sen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 
2.2 Deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst. 
 
2.3 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de we-derpartij, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden betrokken dienen te worden. 
 
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De op-drachtnemer zal dan in overleg met opdrachtgever treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervan-ging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 
2.5 Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in de algemene voorwaarden te verlangen. 
 
2.6 De gedrag- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren. 
 
ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
3.1 De opdrachtnemer verplicht opdrachtgever om zich, voorafgaand of ten tijde van het verstrek-ken van de opdracht, te legitimeren in overeenstemming met de in de Wet Identificatie bij Dienst- verlening (WID) beschreven voorwaarden en methoden. 
 
3.2 Mocht de opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke opdrachtbevestiging dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan-vaardt. 
 
3.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uit-gevoerd, doch neemt daarbij de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indoen opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht derden wenst in te schakelen, zal hij daar slechts toe over gaan na goedkeuring van opdrachtgever. 
 
3.4 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend be-roepsbeoefenaar uitvoeren, doch kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd re-sultaat. De inspanningen van opdrachtnemer hebben derhalve te gelden als inspanningsverbinte-nissen, tenzij een uitdrukkelijk resultaat met de opdracht of gedeelten van de opdracht wordt na-gestreefd. 
 
3.5 De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor opdrachtnemer voortvloeien. 
 
3.6 Opdrachtgever is ermee bekend dat opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (Wwft): verplicht kan zijn om bepaalde transacties te mel-den aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten en verplicht kan zijn om een on-derzoek naar de identiteit van de opdrachtgever en/of cliënt te doen. 
 
3.7 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen van door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving. 
 
3.8 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet aansprakelijk jegens elkaar voor schade die voortvloeit uit het gebruiken van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat rede-lijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming. In geval van twijfel betreffende de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uitreksels uit het computersysteem van opdrachtnemer bepalend. 
 
ARTIKEL 4: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeen-komsten dat de opdracht wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 
4.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve conse-quenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
 
4.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoe-verre de wijziging en/of aanvulling van de opdracht een overschrijding tot gevolg heeft. 
 
4.4 Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegere-kend. 
 
ARTIKEL 5: CONTRACTSDUUR, UITVOERING EN EXCLUSIVITEIT 
5.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbe-paalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere contractduur overeenkomen in de overeenkomst van opdracht. 
 
5.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inacht-neming van een redelijke opzegtermijn, waarbij een redelijke termijn tenminste 3 maanden be-draagt, tenzij de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging contractueel is uitgesloten en/of beperkt. Opzegging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere partij, met inachtneming van de in de overeenkomst van opdracht opgenomen opzegtermijn. 
 
5.3 De overeenkomst mag per aangetekende brief door beide partijen worden opgezegd zonder inachtneming van opzegtermijn indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd. 
 
5.4 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever de resultaten van de tot dan verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. 
 
5.5 Bij rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit hebbende goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij on-verwijld aan die partij ter hand stellen. 
 
5.6 Opdrachtnemer behoudt zich echter het recht voor om goederen, zaken en andere documenten onder zich te houden tot aan het moment dat opdrachtgever al zijn verplichtingen, waaronder de verplichting tot betaling van het volledige honorarium van opdrachtnemer, jegens opdrachtnemer correct is nagekomen. 
 
5.7. In geval tussen partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd, die niet tussentijds opzegbaar is, is overeengekomen, dient Opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden gedurende die pe-riode exclusief door Opdrachtnemer te laten verrichten, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk heeft ingestemd met verzoeken zijdens de Opdrachtgever af te zien van deze exclusiviteit. Het is Op-drachtgever dus niet toegestaan deze werkzaamheden, dan wel werkzaamheden die naar aard en strekking zijn aan te merken als gelijk of gelijksoortig aan de overeengekomen werkzaamheden, door andere (rechts)personen dan Opdrachtnemer te laten uitvoeren, daaronder begrepen Op-drachtgever zelf. 
 
5.8. Voor zover Opdrachtgever zich niet aan de in artikel 5.7. genoemde verplichtingen confor-meert, zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim komen te verkeren en is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. 
 
5.9. In geval Opdrachtnemer van de bevoegdheid als omschreven in randnummer 5.8 van deze voorwaarden gebruik maakt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een niet voor rechterlijke ma-tiging vatbare schadevergoeding (SV) verschuldigd. Deze schadevergoeding wordt berekend over het resterende aantal maanden dat de overeenkomst nog zou hebben voortgeduurd bij onberispe-lijke nakoming door Opdrachtgever, waarbij de verschuldigde schadevergoeding per maand gelijk staat aan 75% van de gemiddelde maandomzet die gedurende het bestaan van de overeenkomst door Opdrachtnemer werd gerealiseerd. Deze maandomzet (MO) wordt berekend door alle factu-ren die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is geraakt te delen door het aantal maan-den dat de overeenkomst bestaan heeft. In geval de maandomzet in de laatste twaalf maanden van de overeenkomst hoger is dan de gemiddelde omzet die over de gehele looptijd als bedoeld in de vorige volzin is gerealiseerd, zal het gemiddelde van de laatste 12 maanden als maandomzet voor schadeberekening worden aangemerkt. De geldende maandomzet wordt vervolgens vermenigvul-digd met de resterende contractduur in maanden en daarna vermenigvuldigt met 0,75. De bereke-ning vindt dus plaats krachtens de navolgende formules: MO = totaal tijdens looptijd van de overeenkomst gefactureerde bedragen / aantal maanden óf MO = totale in de laatste 12 maanden gefactureerd bedrag / 12; SV = (MO x resterende aantal maanden van de overeenkomst voor bepaalde tijd) x 0,75 
 
ARTIKEL 6: HONORARIUM 
6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen-komen. Dit vaste honorarium wordt vastgesteld in de schriftelijke overeenkomst van opdracht. 
 
6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal dit worden vastgesteld op grond van wer-kelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Dit gebruikelijke uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van het uurtarief dat gemiddeld binnen de organisatie van opdrachtgever gerekend wordt, waarbij het moment waarop de werkzaamheden zijn verricht beslissend is voor de hoogte van dit honorarium. 
 
6.3 Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in praktijk anders is dan geschat. Alvorens dit meerwerk uit te voeren zal opdrachtnemer zich met opdrachtgever verstaan, e.e.a. overeenkomstig artikel 6.5. 
 
6.4 Indien dat niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer mag van de opdrachtgever niet worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden tegen oorspronkelijk overeengekomen honora-rium wordt verricht. 
 
6.5 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het ho-norarium tijdig in kennis stellen en de omvang en ingangsdatum vermelden. 
 
ARTIKEL 7: BETALINGSVOORWAARDEN, KOSTEN 
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders met opdrachtgever, schriftelijk en getekend, is overeengekomen. Deze betalingstermijn heeft te gelden als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 
7.2 Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van een overmaking op een door opdracht-nemer aan te geven bank- of girorekening. 
 
7.3 Bezwaren tegen de hoogte van facturen, die met opdrachtgever zijn overeengekomen, schorten de betalingsverplichting van de zijde van opdrachtgever niet op. 
 
7.4 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijnen aan haar betalingsverplich-ting(en) heeft voldaan, dan is opdrachtnemer gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtgever, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijk bepaalde handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening. Wanneer de overeenkomst van opdracht wordt gesloten met een opdracht- gever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan zal – in afwijking van artikel 7.1 en 7.4. – vooreerst een ingebrekestelling verzonden worden met daarin een betalings- termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag na het verzenden van de ingebrekestelling. 
 
7.5 Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
 
7.6 Opdrachtnemer kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 
 
7.7 Opdrachtnemer kan volledige aflossing van openstaande facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals kosten worden voldaan. 
 
7.8 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% over het nog verschul-digde bedrag, waarbij per afzonderlijke factuur buitengerechtelijke kosten in rekening mogen wor-den gebracht. In geval de overeenkomst van opdracht is aangegaan met een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden de buitengerechtelijke kosten berekend conform artikel 6:96 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokos-ten. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot aan het moment der algehele voldoening. 
 
7.9 In geval de vordering bij een rechtbank aanhangig gemaakt dient te worden komen alle gerech-telijke en (eventuele) executiekosten volledig voor rekening van opdrachtgever. Daarbij zal op-drachtgever een redelijk uurtarief in rekening brengen, e.e.a. zoals dit in de juridische branche c.q. binnen de advocatuur gebruikelijk is. 
 
7.10 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij, vanwege de enkele vertraging, een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, e.e.a. met een minimum van € 50,00 en e.e.a. onverminderd het recht van opdrachtnemer om tevens nakoming, (buiten)gerechtelijke kosten en/of andersoortige c.q. overige schadevergoe-ding te vorderen. 
 
7.11 Indien de opdracht is gegeven door meerdere opdrachtgevers, dan zijn deze opdrachtgevers allen hoofdelijk schuldenaar van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst. 
 
ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD 
8.1 Alle door opdrachtgever geleverde zaken, daaronder mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, elektronische bestanden etc. blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
 
8.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop geldend (trachten te) maken, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID 
9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvul-digheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. De maatstaf zal in dit kader zijn hetgeen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot verwacht mag worden. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 
9.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van 
aanspraken van afnemers van de wederpartij is uitgesloten. Slechts directe schade komt voor ver-goeding in aanmerking, e.e.a. met inachtneming van hetgeen in dit artikel en/of in deze voorwaar-den is opgenomen en behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer. in-dien opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuist of onvolledige informatie heeft verstrekt, is op-drachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 
 
9.3 De aansprakelijkheid en schadevergoedingsverplichting is beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Te allen tijde bedraagt de totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade nimmer meer dan hetgeen de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van Op- drachtnemer uitkeert. Hetzelfde heeft te gelden voor ieder afzonderlijk schadegeval. In geval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer, anders dan vanwege niet-tijdige premiebetaling door Opdrachtnemer, niet uitkeert, is de maximale gecumuleerde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van de in de overeenkomst opgenomen prijs en tot 10% daarvan per afzonderlijk schade-geval. Bij een overeenkomst/overeenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar, bedraagt de maximale gecumuleerde aansprakelijkheid de overeengekomen prijs voor één jaar en € 3.750,00 per afzonderlijk schadegeval, e.e.a. ongeacht de gestelde grondslag van de aansprake-lijkheid. 
 
9.4 In afwijking van hetgeen onder artikel 9.3. is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere tijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden ver-schuldigde honorariumgedeelte. 
 
9.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover devaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde;-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan deovereenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnenworden;-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgeveraantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze alge-mene voorwaarden.
 
9.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die ver-oorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar hande-len of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdracht-nemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 BW. 
 
9.7 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheids- en schadevergoedingsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. 
 
9.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien die tekortkoming direct of indirect het gevolg is van: -De onmogelijkheid van opdrachtgevers hardware, software en firmware (niet zijnde software) omdatumgegevens (d.w.z. maand- , dag-, en jaaraanduidingen) correct te verwerken, te generen en/ofte ontvangen en op juiste wijze uit te wisselen.-Wijzigingen in de resultaten van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden die dooropdrachtgever, zijn werknemers, aan opdrachtgever gerelateerde bedrijven of derden zijn aange- bracht.-Bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijf-, indirecte of gevolgschade.
 
ARTIKEL 10: OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voor-zien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan of kon uitoefenen, doch waardoor de opdracht-nemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdracht-nemer worden daaronder begrepen. 
 
10.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehin-derd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. 
 
10.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 
10.4 Partijen kunnen gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Alvorens tot ontbinding over te gaan zal worden beoordeeld of de overmachts-situ-atie niet binnen 3 maanden wordt opgeheven. Wanneer de overmacht binnen die termijn wordt opgeheven, dan vervalt het recht op ontbinding als bedoeld in dit artikellid. 
 
10.5 Verplichtingen die ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn nage-komen door opdrachtnemer zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gedeclareerd bij opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als was het een afzon-derlijke overeenkomst. 
 
ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING 
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. 
 
11.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voort-vloeit uit de aard van de informatie. 
 
11.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door bevoegde rechter erkend of toegestaan recht op verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan op grond van de schending van de geheimhoudingsverplichting. 
 
11.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer is het opdracht gever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behou- dens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wette-lijke of beroepsplicht rust, of indien opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure. 
 
ARTIKEL 12: KLACHTEN 
12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten dienen door opdrachtge-ver binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werk-zaamheden, dan wel levering van de diensten, schriftelijk te worden gemeld aan opdracht-nemer via een ingebrekestelling. Niet tijdig klagen leidt tot de rechtsgevolgen als omschreven in artikel 6:89 BW. 
 
12.2 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 
 
12.3 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 
12.4 Indien het alsnog verwerken van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal op-drachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 van deze algemene voor-waarden. 
 
ARTIKEL 13: OPSCHORTING EN ONTBINDING 
13.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de over-eenkomst te ontbinden indien: -Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.-Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goedegrond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.-Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de vol-doening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 
13.2 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming onmogelijk of naar redelijkheid niet langer kan worden gevergd.
 
13.3 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen als gevolg van een toerekenbare tekortkomingen van de zijde van opdrachtgever. 
 
13.4 De bevoegdheid tot ontbinding komt de opdrachtgever toe op het moment dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer, waarbij de toerekenbare tekortkoming tot concreet nadeel aan de zijde van opdrachtgever moet hebben geleid, e.e.a. behoudens voor zover in de overeenkomst van opdracht of in deze algemene voor-waarden uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 
ARTIKEL 14: RECHTEN 
14.1 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal de rechten en bevoegdheden van opdrachtnemer onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. 
 
14.2 Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk door opdrachtnemer aan op-drachtgever zijn bevestigd. 
 
14.3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 
 
14.4 Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voor-waarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 
14.5 Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdracht-gever, worden aan een volgens de wet bevoegde rechter voorgelegd in de plaats waar opdrachtne-mer gevestigd is. 
 
14.6 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 
ARTIKEL 15: WIJZIGING EN VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN
15.1 Deze algemene voorwaarden van Mussche Financieel Beheer VOF te Lelystad liggen ter in-zage bij het secretariaat en worden op verzoek te hand gesteld. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt eveneens een versie van de algemene voorwaarden ter hand gesteld. 
 
15.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Neder-landse tekst daarvan steeds bepalend. 
 
15.3 Van toepassing is steeds de inhoud en strekking van de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.